صفحه اصلی
سامانه ارتباطی 137
گالری تصاویر
سامانه مناقصه و مزایده
شورای اسلامی شهر

معرفي شهر  

1- موقعيت جغرافيائي شهر اژيـه

شهر اژيه از توابع شهرستان اصفهانواقع در بخش جلگه در فاصله 75 كيلومتري شرق اصفهان و در مركز منطقه حاصلخيزرودشتين  في مابين پنج مركز بخش جلگه،كوهپايه،بن رود،جرقويه عليا و جرقويه سفلي برروي مدارهاي 45/22/52طول شرقيو30/26/32عرض شمالي در ارتفاع 1480متري سطح دريا قرار دارد ، رودخانه زاينده رودكه از سلسله جبال زاگرس سرچشمه ميگيرد پس از مصفا نمودن شهر اصفهان راهي ديار شرقمي گردد و اولين شهر ي كه زاينده رود از وسط آن مي گذرد شهر اژيه است0 اژيه بر سرچهار راه ارتباطي مراكز بخش و نقاط شهري ، روستائي شرق اصفهان واقع شده است و ازهمين لحاظ رفت و آمد از ساير نقاط به اين شهر بسيار سهل و آسان صورت ميگيرد 0 اژيهيكي از شهرهاي منطقه شرق اصفهان است كه مناسبترين كانون طبيعي فرهنگي اقتصادي واجتماعي اين محدوده شناخته ميشود 0 وجود برجهاي كبوترخان در حاشيه زاينده رود پلقديمي شهر صحراي سرسبز و مردمي فعال و سخت كوش و خوش  فكر از ويژگيهاي ديگر اين شهر است0

2-مساحت شهر :

 شامل :

الف) محدوده شهر     169 هكتار

ب) حريم شهر 2034 هكتار

3- وجهتسميه ،قدمت و تحولات اژيـه :

اژيه در اصل ((ژي )) به معنايتالاب آبگير و زمين گود بوده و معرب آن جي ميباشد كه هنوز در زبان محلي مردم شرقاصفهان باهر دو نام ( ژي ،‌ جي ) تلفظ ميشود و در كتب تاريخي و لغت نامه دهخدا بهمناسبتهاي مختلف از جي زياد نام برده شده است 0 قدمت اژيه به ماقبل از اسلام برميگردد و در بعضي از كتب  تاريخي مسطور استكه سلمان فارسي در اين شهر متولد شده است شواهد نشان مي دهد كه در طول تاريخ و هزارههاي گذشته حوادث گوناگون مانند سيل و حمله افاغنه تغيير و تحولات عظيمي در اين شهربوجود آورده است بطوريكه كليه محلات و كوچه و بازار قديمي اژيه كه در قسمت شرقيشهر فعلي و در زمينهاي گود قرار داشت بر اثر اين علل از بين رفته و تبديل به مزارعو باغات گرديده و زمينهاي بلندي كه گورستان را تشكيل ميداد به محلات مسكوني  تبديل شد كه آثار مسكوني بودن در مزارع مذكور وآثار گورستان بودن در محلات مسكوني قديمي فعلي مشاهده ميشوند .

4-شخصيت هاي اژيه :

شهر اژيه زادگاه و موطن بزرگان ودانشمنداني است كه نامشان در صفحات تاريخ ميدرخشد و ايران و ايراني بر وجودشانافتخار دارد 0 سلمان فارسي يكي از چهره هاي درخشان اسلام و يكي از ياران صديق رسولاكرم (ص) است كه بعضي از مورخين زادگاه  آنحضرت را جي رويدشت  اصفهان مي دانند و اينادعا بسيار قرين به حقيقت است  زيرا آثاريبه اين نام در اژيه وجود دارد 0 آخوند ملاشريف استاد علامه مجلسي ، علامه فاضلهحميده خاتون كه بر كتاب شرح استبصار حاشيه نوشته است ، آخوند ملا حيدر اثني عشريحافظ قرآن مجيد ، فاضل هندي يكي از اكابر زمان و دانشمندان كه بنا بر درخواستسلطان وقت براي تبليغ دين مبين اسلام به كشور هندوستان سفر كرده است ، آيت اللهحاج ميرزا حسين اژه اي امام جماعت مسجد علي اصفهان ، آخوند ملا عبدالله اژه اي ،آخوند ملا علي اكبر اژه اي مؤلف كتب و رساله هاي متعدد من جملله كتاب زيده المعارففي الاصول عقايد و رساله نماز شب ، آيت الله ميرزا علي  محمد اژه اي ، شهيد بزرگوار علي اكبر اژه اي ،حضرت حجت الاسلام حاج آقا مهدي اژه اي و حضرت حجت الاسلام دكتر جواد اژه اي ، حضرتحجت الاسلام حاج محمدعلي نظامزاده و حضرت حجت الاسلام حاج غلامحسين محسني و……… از بزرگانبنام اين ديار هستند 0

 

 

 

5- آثارباستاني و اماكن سياحتي زيارتي اژيه :

آثار باستاني شهر اژيه شامل :برجهاي كبوترخانه به تعداد زياد، پل قديمي رودخانه زاينده رود، مسجد آقاصالح ،قلعه قديمي طالجرد و ………

از اماكن متبركه شهر اژيهامامزاده شهباز ، مقبره شاه صفي الله ، مقبره آخوند ملاشريف ، مقبره آخوند ملاحيدرعلي در داخل شهر،بقعه بابا پير محمدواقع درغرب اژيه و بقعه متبركه حضرت امامزادهسيد محمد كه در كيلومتر 3 جاده اژيه به ورزنه قرار دارد و بسيار مورد اكرام واحترام مردم است و در تمام ايام سال مخصوصا روزهاي زيارتي از اطراف و اكناف بويژهاز بخشهاي واقع در شرق اصفهان به اين آستانه مباركه جهت زيارت و سياحت روي مياورندو با توجه به امكانات موجود اين آستانه از قبيل آب ، برق ، زائر سرا ، سرويسهايبهداشتي و استخر شنا و  پاركهاي بزرگ ومشرف بودن به فضاي سبز اطراف اغلب زائرين شبها در كنار مرقد مطهر بيتوته مي نمايند

6- وضعيتفرهنگي اژيه:  

از آنجا كه از قديم الايام هموارهعلما و بزرگاني چند در اژيه مي زيسته و مردم را ارشاد مي نمودند مردم اين شهر ازفرهنگ غني اسلامي و قرآني برخوردار و آشنا و آگاه به مسائل روز بوده و هستند 0

7-وضعيت اقتصادي اژيه :

از نظر وضعيت اقتصادي با توجه بهوجود رودخانه زاينده رود و زمينهاي حاصلخيز شغل اغلب مردم اين شهر كشاورزي ودامداري است و گرچه زمينه مستعد توليد هر گونه محصولي است ولي عمده محصولاتكشاورزي شهر اژيه شامل گندم ، جو ، چغندر قند ، پنبه و علوفه ميباشد بطوريكه درسال 1374 اين شهر از نظر توليد و تحويل گندم به سيلو در سراسر كشور مقام اول راكسب نمود 0

صنايع دستي و قاليبافي يكي ديگراز منابع  درآمدي مردم اين شهر ميباشد 0 وضعيتجمعيت فعال شهر اژيه فعال اقتصادي 44درصد، شاغل 41درصد

8- هواشناسيو وضعيت آب و هوائي اژيه :

شهر اژيه داراي آب وهواي بري خشكو از لحاظ اقليم شناسي قبلي خشك مي باشد و به علت مجاورت با كوير داراي شرايطكويري يعني تابستانهاي گرم و زمستانهاي سرد است ، رطوبت نسبي در اواخر ساعات شب وصبحها بيشتر از ساير ساعات شبانه روز است وقبل از طلوع آفتاب به حداكثر و بعد ازظهر به حداقل ميرسد ، ماههاي مرداد و شهريور به عنوان خشكترين ايام سال كه تقريباًهيچگونه بارندگي وجود ندارد0 جهت وزش بادهاي غالب نيز ازغرب به شرق ميباشد0 درجهحرارت روزانه 1/12 سانتيگراد ومعدل حداكثر درجه حرارت در تيرماه 37 درجه سانتيگرادو معدل حداقل درآذرماه 6/5 درجه سانتيگراد است0

9-وضعيت فضاي سبز شهر اژيه : 

با توجه به وضعيت آب و هوائيووجود رودخانه زاينده رود و همچنين نوع خاك منطقه طبق بررسيهاي به عمل آمده بيشتربه كشت گونه هاي غير مثمر از قبيل كاج . اقاقيا ، توت زينتي و زبان گنجشك اختصاصيافته است ، درخصوص كشت گونه هاي مثمر ميتوان پسته را نام برد0 ضمناً گونه هايزراعي از جمله گندم .جو.پنبه.و صيفي جات را در اراضي مذكور ميتوان كشت نمود0

10-روستاهاي واقع در حوزه نفوذ اژيه :

روستاهاي واقع در حوزه نفوذ اژيهشامل : سيان.گيشي.قلعه بالا.فارفان.كفران.ابوالخير.طهمورثات.رنگده ميباشد0

11-وضعيت جمعيت اژيه :

اژيه حدود 4000نفر جمعيت دارد 0نرخ رشد اژيه 4/0 پيش بيني ميگردد 0

12- شيباراضي اژيه :

شيب اراضي اژيه تابع شيب كليمنطقه واز ناحيه غرب به شرق 5/0 درصد و ازناحيه جنوب به شمال 1درصد است 0

13- سيلوحوزه آبريز اژيه :

حوزه آبريز اژيه درواقع حوزه دشترودشت است 0 حوزه آبريز رودشت از ناحيه غربي و از ارتفاعات كوه زرد و كوه باريكهدر غرب شهرضا و مهيار ، كوه محمد نوجوان ، كوه خورشيد ، كوه سنگ زيره در جنوب وكوه شاهكوه در كلاه قاضي و ميان كوه در شمال شروع و به ناحيه اژيه مي رسد0 و دارايدو مسيل اصلي در محدوده اژيه به هم نزديك و در صورت بارندگي شديد امكان وقوع سيلدر منطقه وجود دارد0

14-زلزله :

منطقه اژيه از لحاظ خطر نسبيزلزله در محدوده متوسط قرار گرفته و در محاسبه ساختمان هابه خصوص ساخت و سازهايعمومي مي بابيست ضوابط و مقررات مربوطه رعايت گردد0

15-مراحل توسعه شهر اژيه :

شهر اژيه با توجه باينكه در حاشيهجنوبي رودخانه زاينده رود واقع شده مانند هرمركز با قدرت تاريخي منطقه از هنگامپيدايش اين گوهر گرانبهاي دشت و اين آب آشكار حاشيه كوير بوجود آمده است 0

16-سيماي شهري و محله بندي اژيه :

شهر اژيه داراي محله هاي ، محلهنو، محله پاسنگ ، محله اسد، محله ميان ده ، محله چگلان ، محله روريگ مي باشد كهمحله هاي پاسنگ و اسد اهميت طبيعت در فرهنگ ساكنين و قدرت و اقتدار مردم اين شهررا در ارتباط با ادامه حيات در منطقه حاشيه كويري و سخت نشان مي دهد 0

17-وضعيت شهرداري و سال تأسيس :

شهرداري اژيه در سال 1375 تأسيس وساختمان آن در ورودي شهر واقع در بلوار بسيج جنب حاشيه رودخانه زاينده رود ميباشد0

18-جاذبه هاي اژيه :   

 با توجه به تبديل باتلاق گاوخوني به مركزتوريستي و گردشگري و اعزام گردشگران و توريستها جهت بازديد از باتلاق گاوخوني و بهلحاظ بعد مسافت مركز استان تا باتلاق و ضرورت استراحت  در بين مسير به نظر ميرسد شهر اژيه به لحاظداشتن جاذبه هاي طبيعي و خصوصا مسير رودخانه و پارك ساحلي و استحقاق سرمايه گذاريدر امر ساخت بلاژ در غالب  طرح برديس و ياتوسط  نهادها و سازمانها ي دولتي و افرادحقيقي و شناساندن ابنيه هاي تاريخي خصوصا برجهاي كبوترخان به بازديد كنندگان ازطول مسير رودخانه و تالاب گاوخوني زمينه جذب اردوهاي تفريحي فرهنگي سياحتي وزيارتي و همچنين توريستهاي داخلي و خارجي به منطقه را بيشتر فراهم نمائيم 0

لازم به توضيح است در حال حاضرامامزاده طالجرد كه در مسير 3 كيلومتري جاده اژيه به ورزنه واقع شده است از نظربذيرائي و استراحت مسافران بهترين مكان بوده و كليه امكانات لازم بر مهمانان ازنظر بيتوته كردن در شب ، سرويسهاي بهداشتي ، فضاي سبز ، استخر شنا ، تلفن ، قهوهخانه سنتي و ساير موارد را دارد .

                                                                                     

19-ورزشگاهها و تفريحگاهها :

شهر اژيه داراي يك سالن  سرپوشيده ورزشي و همچنين قطعه زميني خاكي  با مساحت تقريبي 3 هزار متر مربع جهت ورزشفوتبال مي باشد  .

- داراي 4 پارك به شرح ذيل باتمامي امكانات ورزشي و تفريحي :

الف ) پارك كوثر واقع در وروديشهر اژيه

ب) پارك زاينده رود واقع درخيابان زاينده رود

ج) پارك لاله واقع در ورودي شهراژيه

د) پارك فدك در شهرك مهديهتبدیل روستای اژیه تابع شهرستان اصفهان به شهر

‌تبدیل روستای اژیه تابع

شهرستان اصفهان به شهر

1375.03.13 - .3389ت15866ک - 1375.04.04 - 210

&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران

&‌وزارت کشور

‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با

توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ

1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.9217 مورخ 1374.8.15 وزارت کشور و به

استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب 1362 و در اجرای ماده

(4) قانون یاد شده و تبصره‌های الحاقی به آن تصویب نمودند:

‌روستای اژیه مرکز دهستان رودشت بخش جلگه تابع شهرستان اصفهان در استان اصفهان به

شهر تبدیل شده و به عنوان شهر اژیه شناخته شود.

‌تأیید می‌گردد

‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور

‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1375.3.28 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

 

سخن شهردار اژیه
صفحه اصلی
شورای اسلامی شهر
معرفی شهر
ارتباط با شهردار
شهدای شهر
تاریخی از شهر
شهرداران اژيه
آرشیو اخبار سایت
پاسخ شهردار به شهروندان

سهم انسان از هستی به اندازه قلب مهربان اوست . ویلیام شکسپیر
سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری اژیه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت نوین پارمیس